fbpx

Dopravní prostředky

Obor Dopravní prostředky se nebude otevírat!!!

Maturitní obor

Ve školním roce se nebude otevírat obor Dopravní prostředky.

Kód a název oboru vzdělání: 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Počet přijímaných žáků: 24

Vstupní předpoklady žáků:

– splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií;

– absolvování státních přijímacích zkoušek;

– zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

img

Profil oboru

Obor je pro žáky se zájmem o techniku, zejména dopravní prostředky. V průběhu studia je žák seznámen s konstrukcí a funkcí základních částí motorových vozidel, s diagnostikou závad a způsoby oprav. Získá také znalosti z oblasti organizace autoservisu, z oblasti organizace a řízení autodopravy a ze základů strojírenství.

Součástí vzdělávání jsou i všeobecné vzdělávací předměty, které jsou podle svého charakteru aplikovány na problematiku motorových vozidel.

V rámci studia lze získat i řidičské oprávnění skupiny B a C1 nebo C. Po úspěšném zakončení studia mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole, zejména technického charakteru.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

- v oblasti provozu a servisu motorových vozidel jako přijímací technik, prodejce vozidel, vedoucí servisu, technik ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod.

- v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství

- v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů, příslušenství a servisního vybavení

- v pojišťovně jako odhadce a likvidátor pojistných škod na motorových vozidlech

- v logistice a dopravě všeobecně

- u dopravní policie a armády

- střední management ve strojírenské výrobě

Vyučované předměty v průběhu studia

Učební plán studijního oboru

23-45-M/01 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Denní studium

    P ř e d m ě t y Zkratka Výuka v ročnících
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura ČJ
Anglický jazyk AJ
Občanská nauka ON
Dějepis D
Matematika M
Fyzika F
Základy ekologie a chemie ZE CH
Tělesná výchova TV
Informační a komunikační technologie PC
Ekonomie E
Technické kreslení TK
Mechanika Me
Strojírenství STR
Dopravní prostředky DP
Elektrotechnika EL
Řízení motorových vozidel ŘM
Silniční doprava SD
Odborné výcvik OV