fbpx

Šablony

img

Zkvalitnění výuky ve vazbě na užití IC techniky ve výuce a začlenění absolventů do pracovního procesu.

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
(výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Od 1. 9. 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu „Zkvalitnění výuky ve vazbě na užití IC techniky ve výuce a začlenění absolventů do pracovního procesu.“. Cílem projektu je zapojení užívání IC techniky, prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora žáků ohrožených neúspěchem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005909

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální
podpora SŠ

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt „Zkvalitnění výuky ve vazbě na užití IC techniky ve výuce a začlenění absolventů do pracovního procesu“ je spolufinancován Evropskou unií.