fbpx

Výsledky přijímacího řízení

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 2. kolo přijímacího řízení

23-43-L/51 Provozní technika - 2. kolo přijímacího řízení

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

69-51-H/01 Kadeřník

23-43-L/51 Provozní technika

64-41-L/51 Kadeřnické služby

Informace k výsledkům přijímacího řízení

Důležité další termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

  • Vyvěšení výsledků přijímacího řízení 19. května 2021

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. den vyvěšení výsledků. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí

Bude doplněno po vydání vyhlášky v souladu s novým zákonem.