fbpx

Přijímací řízení

Termíny a obecné informace pro 1. kolo přijímacího řízení

 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu 1. 3. 2022
 • Možnost nahlédnutí do spisu v pracovní dny v čase 7:50 – 14:00
 • Možnost vyjádření se ke spisu 20. 4. 2022 v čase 10:00 – 12:00
 • Vyvěšení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů 22. – 30. 4. 2022
 • Vyvěšení výsledků přijímacího řízení do nástavbových oborů dle zveřejnění výsledků Centrem (Centrum zveřejní výsledky nejpozději do 28. 4. 2022)
 • účastníkům řízení je dána možnost podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, nahlédnout do spisu v pracovní dny v čase 7:50 – 10:00 a vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí 20. 4. 2022 v čase 10:00 – 12:00
 • potvrďte prosím obratem na mailovou adresu: ssa@ssaprostejov.cz doručení registračního čísla (registrační číslo uveďte v mailu)

Žák, který se hlásí na učební obor a je cizincem, musí prokázat znalosti pravopisu českého jazyka a schopnost porozumět  psanému textu. Dále musí být schopen komunikovat v českém jazyce. Požadované znalosti a schopnosti žák prokazuje při ústním pohovoru. Pokud uchazeč požadované znalosti neprokáže , nebude přijat ke vzdělání na střední škole.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. den vyvěšení výsledků. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí na adresu uvedenou na podané přihlášce.

Tiskopisy přihlášek

Mechanik opravář motorových vozidel

Počet přijímaných žáků: 24

Podmínky pro přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro daný obor potvrzená lékařem
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Do 1. ročníku učebního oboru jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí není přijímací zkouška.

Žáci jsou přijímáni na základě dosažených studijních výsledků v 8. a 9. třídě ZŠ.

Přijímá se podle průměru známek v 1. pololetí 9. ročníku. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N, při dokončení základního vzdělání v 8. třídě se připočítává koeficient 1,0.

V případě shodného průměru po připočtení koeficientů se pořadí určuje dle 1. pololetí 8. třídy. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N

Zdravotní omezení oboru

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kadeřník

Počet přijímaných žáků: 24

Podmínky pro přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro daný obor potvrzená lékařem
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Do 1. ročníku učebního oboru jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí není přijímací zkouška.

Žáci jsou přijímáni na základě dosažených studijních výsledků v 8. a 9. třídě ZŠ.

Přijímá se podle průměru známek v 1. pololetí 9. ročníku. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N, při dokončení základního vzdělání v 8. třídě se připočítává koeficient 1,0.

V případě shodného průměru po připočtení koeficientů se pořadí určuje dle 1. pololetí 8. třídy. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N

Zdravotní omezení oboru

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
 • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Provozní technika

Počet přijímaných žáků: 17

Podmínky pro přijetí

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušným prováděcím předpisem
 • úspěšné ukončení vzdělání s výučním listem v daném oboru
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru potvrzené lékařem

Kritéria přijímacího řízení

Do nástavbového studia jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška. Žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků.

Zdravotní omezení oboru

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Kadeřnické služby

Počet přijímaných žáků: 17

Podmínky pro přijetí

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušným prováděcím předpisem
 • úspěšné ukončení vzdělání s výučním listem v daném oboru
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru potvrzené lékařem

Kritéria přijímacího řízení

Do nástavbového studia jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška. Žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků.

Zdravotní omezení oboru

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Dopravní prostředky

Ve školním roce 2022-2023 se nebude otevírat obor Dopravní prostředky, prosíme nepodávat přihlášky na tento obor.

Počet přijímaných žáků: 24

Podmínky pro přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro daný obor
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Do 1. ročníku maturitního oboru jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná státní přijímací zkouška.

Žáci jsou přijímáni na základě dosažených studijních výsledků v 8. a 9. třídě ZŠ.

Zdravotní omezení oboru

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.